Effektiv møteledelse og god møtekultur

Få konkrete tips som bidrar til effektive møter og god møtekultur.

Møter er viktige! De kan være avgjørende for kvaliteten i beslutninger og for fremdrift i prosjekter. Og møter er ressurskrevende. Det er ofte mange personer som bruker mye tid i møter.

Erfaringsmessig er mange medarbeidere og ledere misfornøyde med møtene og møtekulturen i sin egen organisasjon. Diskusjonene er for springene. Noen møter uforberedt. Andre kommer for sent. Det forligger ikke en god agenda. Og det man måtte bli enige om blir ikke fulgt godt nok opp etter møtet.  Noen møteledere har ikke styring på møtet eller på diskusjonene, mens andre møteledere snakker mest selv og slipper ikke til andre.

Slik må det ikke være i din organisasjon!

Med Involvèr! kan dere få konkrete tips som bidrar til effektive møter og god møtekultur.

Det er en forutsetning at alle i avdelingen som jevnlig har møter deltar i opplæringen. Normalt er det max ca. 15 medarbeidere og ledere per kurs. Alle fra samme avdeling/seksjon bør gå samlet eller på ulike kurs rett etter hverandre.

Målene med samlingen er at deltakerne skal

 • bli bedre møte-/diskusjonsledere
 • bli bedre møte-/diskusjonsdeltakere
 • bidra til mer effektive møter

Innhold vil normalt være som følger:

 • Hva kjennetegner gode møter og god møtekultur?
 • To sentrale kommunikasjonsstiler og –ferdigheter i en diskusjon
 • Diskusjonsledelse og –deltakelse
 • Forberedelser og agenda
 • Møtedeltakere
 • Klima
 • Kjøreregler
 • Styring
 • Beslutning
 • Referat
 • Evaluering
 • Oppfølging

Øvelse i plenum

 • 4-5 frivillige får en problemstilling de skal diskutere og ta stilling til
 • en er diskusjonsleder, de andre diskusjonsdeltakere
 • evaluering/tilbakemelding
 • gjennomføres to ganger om tiden tillater
 • diskusjonscaset utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver

Formidlingen er i stor grad basert på dialog, og forutsetter aktiv deltakelse. Praktisk øvelse for noen av deltakerne.

En opplæring som skissert over vil vare 4-5 timer, og avsluttes med en handlingsplan for individ og avdeling/organisasjon.

Share This